Ansuya Blom, zonder titel, 1981

 

Blom_Ansuya-177-072dpi.jpg

Ansuya Blom

 
 

Ansuya Blom Kunstwerken

Blom_Ansuya-177-072dpi.jpg